Podmínky prodeje

Všeobecné dodací podmínky

Přijato Komerční ocelářskou sekcí Asociace pro ocel a kovy 2008-06-02.

Použitelnost

1. Tyto všeobecné dodací podmínky jsou platné mezi obchodníky a platí, pokud nebyly změněny písemnou dohodou stran.

Nabídky

2. nabídka prodávajícího platí osm dní, pokud není uvedeno jinak, s výhradou předchozího prodeje. Náklady na zkoušky provedené na vyžádání jsou v nabídce zahrnuty pouze tehdy, jsou-li výslovně uvedeny.

Uznávání objednávek

3. Písemné potvrzení objednávky prodávajícím je pro kupujícího závazné, pokud nejsou okamžitě vzneseny námitky.

Tolerance atd.

4. Tolerance týkající se rozměrů, délky, hmotnosti atd., jakož i právo prodávajícího na nadměrnou a nedostatečnou dodávku se řídí normami obecně používanými v daném odvětví pro příslušný druh zboží, pokud není uvedeno jinak. Jednotkové hmotnosti uváděné prodávajícím jsou přibližné. Vzorky se považují za typové vzorky, pokud není dohodnuto jinak.

Cena

5. Není-li dohodnuto jinak, zaplatí kupující cenu uplatněnou prodávajícím v den dodání zboží, na které se vztahuje smlouva. Kromě sjednané ceny je kupující povinen uhradit náhradu za daň z přidané hodnoty z ní. Obal, který je vyžadován nebo požadován, se účtuje zvlášť a nepřebírá se zpět, pokud není dohodnuto jinak.

Dodací doložky

6. Dodací doložky se vykládají v souladu s podmínkami INCO, vydanými Mezinárodní obchodní komorou, platnými v době uzavření smlouvy.

Platby a úroky z prodlení

7. platební podmínky 30 dní netto pro prodávajícího od data vystavení faktury. Nebude-li platba provedena včas, bude účtován sankční úrok s úrokovou sazbou o dvanáct procentních bodů vyšší, než je referenční sazba Riksbank platná v daném okamžiku. Pokud se referenční sazba změní, bude sankční úroková sazba změněna s účinností od konce následujícího měsíce. Platba neznamená převzetí zboží nebo faktury. Pokud je platba po splatnosti, má prodávající nárok na náhradu za písemnou upomínku týkající se dluhu v souladu se zákonem o náhradě nákladů spojených s vymáháním pohledávek atd.

Zabezpečení

8. existuje-li důvodný předpoklad, že strana nesplní svůj závazek podle dohody stran, je druhá strana oprávněna požadovat, aby byla poskytnuta přijatelná záruka za splnění. Pokud se tak nestane bez zbytečného odkladu, může strana, která požadovala jistotu, písemně zrušit nákup s ohledem na dosud nedodané zboží.

Oznámení o zpoždění

9 Zjistí-li strana, že nemůže dodržet dohodnutou lhůtu pro dodání nebo převzetí zboží, nebo jeví-li se takové zpoždění pravděpodobné, musí o tom neprodleně informovat druhou stranu. Dále musí být uveden čas, kdy se očekává, že dodávka bude dokončena. Výše uvedené platí i pro dílčí dodávky zahrnuté do dodávky.

Zrušení v případě zpoždění

10. Pokud zpoždění dodávky nebo převzetí, ať už ohlášené nebo skutečné, způsobí značné obtíže, může strana, která za zpoždění neodpovídá, písemně odstoupit od smlouvy. Týká-li se zpoždění pouze jednotlivého zboží v dodávce, lze odstoupit pouze od tohoto zboží a zboží s ním spojeného. Pokud se však ohlášené nebo nastalé zpoždění týká dodávky zboží vyrobeného podle pokynů kupujícího a/nebo zboží takového druhu, které prodávající běžně nemá na skladě, a kupující si to uvědomil nebo měl uvědomit, může kupující odstoupit od smlouvy pouze tehdy, je-li zpoždění podstatné a může-li kupující získat dodávku zpožděného zboží od jiné strany než od prodávajícího před dobou dodávky ohlášenou prodávajícím. Pokud strana nevyužije svého práva odstoupit od smlouvy bez zbytečného odkladu, považuje se za novou dodací lhůtu doba dodání uvedená v oznámení o zpoždění. Pokud je smlouva zrušena z důvodu oznámeného nebo nastalého zpoždění, nemá strana nárok na jinou náhradu škody, než jaká je uvedena v § 11.

Náhrada škody v případě zpoždění/odstoupení od smlouvy

11. Náhrada za zpoždění a/nebo zrušení se vyplácí pouze v případě, že bylo dosaženo zvláštní dohody. Případný nárok na náhradu škody musí být uplatněn písemně nejpozději do dvou měsíců poté, co měla být dodávka oprávněně uskutečněna. Později uplatněné reklamace nezakládají nárok na náhradu škody.

Řízení příjmu

12. Ke zboží musí být přiložen nákladní list. 13. Při příchodu zboží jej kupující prohlédne s péčí odpovídající povaze zboží a způsobu dodání, což mimo jiné znamená, že kupující vybalí veškeré zboží, které by jinak mohlo být poškozeno. Pokud zboží nelze z důvodu povahy obalu nebo z jiného důvodu prohlédnout ihned, uvede se při přejímací kontrole dodací list, počet obalů (obalových jednotek), druh zboží na obalu a případná viditelná poškození. Při rozbalování zboží nebo jinak před jeho použitím se přejímací kontrola provádí s péčí odpovídající povaze zboží.

Stížnosti na nedostatky nebo poškození

13. Nedostatek nebo poškození zboží, u kterého lze předpokládat, že vzniklo během přepravy, se hlásí přímo dopravci v souladu s přepravními předpisy platnými pro danou přepravu. V případě potřeby je třeba neprodleně informovat také prodávajícího. Nedostatek nebo poškození, které jsou zjevné při kontrole při převzetí zboží, se neprodleně oznámí dopravci a prodávajícímu. V ostatních případech se nedostatek nebo poškození oznámí neprodleně po vybalení. Reklamace musí být podána nebo potvrzena písemně a musí obsahovat informace o povaze a rozsahu vady nebo poškození. Pokud kupující neuplatní reklamaci v souladu s výše uvedenými ustanoveními, ztrácí nárok na uplatnění reklamace z důvodu vady.

Odpovědnost prodávajícího za vady zboží

14. Prodávající je povinen v přiměřené lhůtě podle své volby buď odstranit vadu zboží, nebo dodat nové zboží místo vadného. Závazek prodávajícího zahrnuje rovněž odpovědnost za nezbytnou přepravu vadného nebo vyměněného zboží, nikoli však za náklady vzniklé v souvislosti s užíváním zboží. 15. Neodstraní-li prodávající vadu nebo nedodá-li nové zboží místo vadného v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn požadovat odpočet z kupní ceny nebo, je-li zbývající vada podstatná, odstoupit od koupě ohledně vadného zboží a zboží s ním spojeného. Předpokladem odpovědnosti prodávajícího za vady je, že se zbožím je zacházeno odborně a je používáno k určenému účelu. Vady, které jsou patrné při prohlídce při převzetí, se oznamují bezodkladně a před použitím zboží. V ostatních případech se vady oznamují bezodkladně po jejich zjištění a před použitím zboží. Není-li reklamace uplatněna výše uvedeným způsobem, ztrácí kupující právo uplatnit na tomto základě reklamaci. Prodávající neodpovídá za vady zboží, které kupující nereklamoval do tří měsíců ode dne dodání. Odpovědnost prodávajícího je omezena na výše uvedené. Kupující nemůže požadovat žádné jiné sankce než ty, které jsou uvedeny výše, a nemá žádné jiné právo než ty, které jsou uvedeny v prvním odstavci, tj. žádné právo na náhradu ušlého zisku nebo jiné nepřímé škody. Kupující nemá ani nárok na náhradu škody na jiném majetku než na prodaném zboží nebo na náhradu škody na zdraví a majetku v jiném rozsahu, než jaký vyplývá ze závazných právních předpisů.

Informace a služby

15. Veškeré informace ve formě katalogových údajů nebo oznámení od zaměstnanců prodávajícího před nebo po uzavření smlouvy jsou poskytovány nezávazně. Prodávající se tak zbavuje veškeré odpovědnosti za vhodnost dodaného zboží pro zamýšlený účel, pokud nebyla poskytnuta písemná záruka. Totéž platí pro případný technický servis, který může prodávající poskytnout kupujícímu v souvislosti s používáním zboží po dodání.

Důvody pro osvobození

16. Následující okolnosti se považují za důvod pro úlevu, pokud nastanou po uzavření smlouvy a podstatně brání jejímu plnění: pracovní spory a jakékoli jiné okolnosti, které strany nemohou ovlivnit, jako je požár, teroristický čin, válka, mobilizace nebo nepředvídané povolání do armády podobného rozsahu, rekvizice, zabavení, devizová omezení, povstání a nepokoje, nedostatek dopravních prostředků, obecný nedostatek zboží, vyřazení velkých částí díla, omezení dodávek energie a selhání nebo zpoždění dodávek subdodavatele v důsledku okolností uvedených v tomto odstavci. Strana, která se chce odvolat na výše uvedenou okolnost, je povinna o jejím výskytu a ukončení neprodleně písemně informovat druhou stranu. Pokud smlouvu nelze splnit v přiměřené lhůtě, může každá ze stran smlouvu zrušit v rozsahu, v jakém jejímu splnění brání výše uvedené okolnosti.

Rozhodné právo

17 Platí švédské právo s výjimkou soukromoprávních kolizních norem a zákona (1987:822) o mezinárodním prodeji.

Spor

18) Spory vyplývající ze smlouvy, změn a dodatků smlouvy a všech souvisejících právních vztahů budou řešeny v rozhodčím řízení v souladu se švédským zákonem o rozhodčím řízení. Bez ohledu na výše uvedené však může strana podat žalobu k obecnému soudu ohledně nesporného splatného nároku.